گفتمان مقاومت اصلی‌ترین موتور محرکه برای تحقق ایده وحدت است