آیه ای که رئیس جمهور در باره پیمان شکنی کفار به آن استناد کرد