سیدجواد طباطبایی علوم انسانی را به متنهای چاپی تقلیل داده است