تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند رسیدن به دانشگاه اسلامی است