وحدت جزء اصول دین ما است/ تفرقه افکنان از امت رسول الله نیستند