گام دوم انقلاب، پیاده کردن اسلام کامل در نهادها و حکومت است