جریان تقریب مذاهب اسلامی در حصارِ «امر سیاسی» مانده است