۱۲ پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا