دانشمند جوان ایرانی، برنده جایزه جامعه اروپایی بیومواد شد