ورود ۸۹۸ دانشمند برجسته جهان به کشور در ۶ ماهه اول سال جاری