راه‌اندازی کرسی اسلام‌پژوهی در دانشگاه کوبا برای مقابله با اسلام‌هراسی در اروپا و آمریکا