برای نخستین بار یک انسان در حالت زیست تعویقی قرار گرفت