برنامه‌های آموزش و پرورش منطبق با ارزش‌های الهی و اسلامی برنامه‌ریزی شود