استان‌ها به آیین‌نامه ممنوعیت استقرار مراکز حساس در حریم گسل عمل کنند