گسترش مناسبات علمی وزارت علوم با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های