سایلوسایبین برای درمان افسردگی حاد از FDA مجوز گرفت