مازندران و فارس بیشترین تراکم فعالیت مراکز آموزش عالی را در کشور دارند