جوان‌ترها بیشتر از اساتید قدیمی به فرصت مطالعاتی در صنعت رفتند