استقبال دانشکده رسانه فارس از شرکت کنندگان در راهپیمایی حامیان ولایت