ساخت بلوک انتقال مداری با امکان افزایش ارتفاع تا 7 هزار کیلومتر