فارس من| امروز گفتند اینترنت موبایل به زودی وصل می شود