آیا ذهن در زمان مرگ هوشیار است؛ پژوهش های علمی تازه در این باره