انسان‌ها برای سکونت در غار دنیسووا با حیوانات درنده رقابت می‌کردند