اختراع رابط مغز و کامپیوتر جدید که به معلولین توانایی کنترل وسایل را می‌دهد