استفاده از کابل های مخابراتی زیردریایی برای کشف زلزله