محققان برای اولین بار تاثیر غذای خام و پخته بر بدن انسان بررسی کردند