استفاده محققین از کابل فیبر نوری به منظور لرزه‌نگاری در اعماق دریا