دانشمندان ارتباط بین آلودگی هوا و چند بیماری جدید را کشف کردند