فارس من|جهرمی: لزوم شفافیت و افزایش کیفیت در ارائه سرویس‌های اینترنتی