معرفی ۳۰ برگزیده تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران/اغلب دانشجویان فداکار از رشته‌های غیرپزشکی‌ هستند