دایناسور گوشتخوار ماجونگاسور هر دو ماه یک بار دندان جدید در می‌آورد