متخصص ایرانی ارتفاع امواج سونامی اندونزی را ۱۶۴ متر برآورد کرد