راه‌اندازی نخستین سامانه قطع جریان گاز در زمان وقوع زلزله در تهران