معاون وزیر صنعت: مراکز علمی به کشف معادن در کشور کمک کنند