مرکز تحقیقاتی هواوی از آمریکا به کانادا منتقل می شود