حضور ۹ تیم از مخترعان ایران در جشنواره بین المللی اختراعات