کاهش آلودگی هوا طی چند هفته جان انسان ها را نجات می دهد