اعضای کمیته کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد منصوب شدند