کارت آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سه شنبه در پایگاه سازمان سنجش قرار می گیرد