بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از پارک نوآوری روسیه