ایرفرانس برای نخستین بار از یدک کش های خودران حمل چمدان استفاده کرد