برای نخستین‌بار؛ ابزاری برای پیش بینی «تب دنگی» ساخته شد