رسانه برای آموزش‌های کاربردی باید از علوم شناختی یاری بگیرد/اندیشه و شناخت از مفاهیم کاربردی حوزه علوم شناختی