صد میلیون تومان گرنت فناوری به فناوران برتر اختصاص می‌یابد