بازار محصولات فناورانه و دانش‌بنیان حوزه آب گسترش می‌یابد