آزمایش کشتی خودران در کره جنوبی با استفاده از فناوری نسل پنجم