ناسا اولین هواپیمای الکتریکی X-plane را برای آزمایش تحویل گرفت