باید نقشه ملی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تدوین شود