سیارکی به اندازه استادیوم فوتبال به زودی از نزدیکی زمین عبور می‌کند