ایجاد ایستگاه بهره برداری از ناهید ۱ در قشم و ماهدشت